Aby zapewnić Państwu jak najlepsze warunki wypoczynku w ramach usług noclegowych w „Domku pod Smrekiem” uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad regulaminu naszego ośrodka.

 1. Z chwilą dokonania rezerwacji i zapłaty zadatku nasi Goście akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Umowa najmu uzgadniana jest  przez strony na czas określony dla ustalonej liczby osób zgodnie  z warunkami  regulaminu.  W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, wynajmujący ma prawo, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gości podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 – 6.00.
 5. Po przyjeździe do  naszego ośrodka Goście zobowiązani są do zapłaty całej ustalonej kwoty należności za najem, pomniejszonej o kwotę zadatku.
 6. Organizowanie spotkań, imprez itp. wymaga akceptacji dodatkowych uzgodnień z gospodarzem.
 7. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i konsumpcji innych używek!
 8. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu - ognisko wolno palić jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
 9. Przyjazd do obiektu ze zwierzętami wymaga bezwzględnie  wcześniejszego uzgodnienia z gospodarzem obiektu. Zwierząt nie wolno pozostawić w domu lub na terenie gospodarstwa bez opieki właściciela.
 10. Goście zobowiązani są do korzystania z powierzonego im mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbać o czystość i porządek podczas pobytu, jak też wymagane jest pozostawienie obiektu  w należytym porządku z chwilą wyjazdu. W przypadku wyrządzonej szkody  przez osoby korzy stające z naszego obiektu  i/ lub ich zwierzęta, Goście ponoszą odpowiedzialność płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów . Goście zobowiązany są do natychmiastowego poinformowania właściciela obiektu o ewentualnych awariach, uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. Telefon do gospodarza obiektu: +48 793 162 300.
 11. Prosimy o korzystanie z obuwia zmiennego na terenie budynku naszego ośrodka.
 12. Prosimy o segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach/workach.
 13. Wynajmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za nieumyślne szkody wyrządzone Gościom.
 14. Do każdej rezerwacji dodajemy 1 kosz z drewnem /ognisko, kominek/. Dodatkowe drewno opałowe udostępniamy na życzenie odpłatnie.
 15. Prosimy o przestrzeganie zwyczajowych zasad dotyczących zachowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 16. Przed opuszczeniem domu prosimy o każdorazowe sprawdzenie wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych i wody.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu okazjonalnego.

 

Życzymy miłego i spokojnego pobytu
Gospodarze